Design and optimization methodology for 3D RRAM arrays

Yexin Deng, Hong Yu Chen, Bin Gao, Shimeng Yu, Shih Chieh Wu, Liang Zhao, Bing Chen, Zizhen Jiang, Xiaoyan Liu, Tuo-Hung Hou, Yoshio Nishi, Jinfeng Kang, H. S.Philip Wong

  研究成果: Conference contribution同行評審

  31 引文 斯高帕斯(Scopus)

  指紋

  深入研究「Design and optimization methodology for 3D RRAM arrays」主題。共同形成了獨特的指紋。

  Physics & Astronomy

  Engineering & Materials Science

  Chemical Compounds