Demethylation and Up-Regulation of an Oncogene after Hypomethylating Therapy

Yao Chung Liu, Junsu Kwon, Emiliano Fabiani, Zhijian Xiao, Yanjing V. Liu, Matilde Y. Follo, Jinqin Liu, Huijun Huang, Chong Gao, Jun Liu, Giulia Falconi, Lia Valentini, Carmelo Gurnari, Carlo Finelli, Lucio Cocco, Jin Hwang Liu, Adrianna I. Jones, Junyu Yang, Henry Yang, Julie A.I. ThomsAshwin Unnikrishnan, John E. Pimanda, Rongqing Pan, Mahmoud A. Bassal, Maria T. Voso, Daniel G. Tenen*, Li Chai

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Demethylation and Up-Regulation of an Oncogene after Hypomethylating Therapy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences