Delivery of sorafenib by myofibroblast-targeted nanoparticles for the treatment of renal fibrosis

Hui Teng Cheng, Hsi Chien Huang, Tsung Ying Lee, Yu Hui Liao, Yi Hua Sheng, Pei Ru Jin, Kuan Wei Huang, Ling Hsuan Chen, Yi Ting Chen, Zi Yan Liu, Tzu Chieh Lin, Hsueh Cheng Wang, Cheng Han Chao, I. Pu Juang, Chi Ting Su, Kuo How Huang, Shuei Liong Lin, Jane Wang, Yun Chieh Sung*, Yunching Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Delivery of sorafenib by myofibroblast-targeted nanoparticles for the treatment of renal fibrosis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds