Deep learning to infer visual acuity from optical coherence tomography in diabetic macular edema

Ting Yi Lin, Hung Ruei Chen, Hsin Yi Huang, Yu Ier Hsiao, Zih Kai Kao, Kao Jung Chang, Tai Chi Lin, Chang Hao Yang, Chung Lan Kao, Po Yin Chen, Shih En Huang, Chih Chien Hsu, Yu Bai Chou, Ying Chun Jheng, Shih Jen Chen, Shih Hwa Chiou, De Kuang Hwang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Deep learning to infer visual acuity from optical coherence tomography in diabetic macular edema」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences