Decreased power but preserved bursting features of subthalamic neuronal signals in advanced Parkinson's patients under controlled desflurane inhalation anesthesia

Sheng Huang Lin, Hsin Yi Lai, Yu Chun Lo, Chin Chou, Yi Ting Chou, Shih Hung Yang, I. Sun, Bo Wei Chen, Ching-Fu Wang, Guan Tze Liu, Fu Shan Jaw, Shin Yuan Chen*, You-Yin Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Decreased power but preserved bursting features of subthalamic neuronal signals in advanced Parkinson's patients under controlled desflurane inhalation anesthesia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences