Cultural Adaptation and Validation of Mullen Scales of Early Learning in Taiwanese children with Autism Spectrum Disorder, Global Developmental Delay, and Typically Developing Children

Pou Leng Cheong, Jung Mei Tsai, Yen Tzu Wu*, Lu Lu, Yi Lun Chiu, Yi Ting Shen, Yao Jen Li, Chih Hsuan Tsao, Yi Chung Wang, Fu Mei Chang, Yen Hsun Huang, Chia Wei Sun

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Cultural Adaptation and Validation of Mullen Scales of Early Learning in Taiwanese children with Autism Spectrum Disorder, Global Developmental Delay, and Typically Developing Children」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Social Sciences