Cryptogenic hepatocellular carcinoma: characteristics, outcome, and prognostic role of albumin-bilirubin (ALBI) grade vs easy ALBI grade

Shu Yein Ho, Mei Hsia Yuan, Po Hong Liu, Chia Yang Hsu, Yi-Hsiang Huang, Jia I. Liao, Chien Wei Su, Chia Lin Wang, Ming Chih Hou, Teh Ia Huo*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Cryptogenic hepatocellular carcinoma: characteristics, outcome, and prognostic role of albumin-bilirubin (ALBI) grade vs easy ALBI grade」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences