Corrigendum: Regulatory Role of Hexokinase 2 in Modulating Head and Neck Tumorigenesis (Frontiers in Oncology, (2020), 10, 10.3389/fonc.2020.00176)

Wan Chun Li*, Chien Hsiang Huang, Yi Ta Hsieh, Tsai Ying Chen, Li Hao Cheng, Chang Yi Chen, Chung Ji Liu, Hsin Ming Chen, Chien Ling Huang, Jeng Fan Lo, Kuo Wei Chang

*此作品的通信作者

研究成果: Comment/debate

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Corrigendum: Regulatory Role of Hexokinase 2 in Modulating Head and Neck Tumorigenesis (Frontiers in Oncology, (2020), 10, 10.3389/fonc.2020.00176)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences