Correlation between drug sensitivity profiles of circulating tumour cell-derived organoids and clinical treatment response in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma

Yuan Hung Wu, Yi Ping Hung, Nai Chi Chiu, Rheun Chuan Lee, Chung Pin Li, Yee Chao, Yi Ming Shyr, Shin E. Wang, Shih Chin Chen, Sheng Hsuan Lin, Yi Hsuan Chen, Yu Mei Kang, Shih Ming Hsu, Sang Hue Yen, Jeng You Wu, Kuan Der Lee, Huey En Tseng, Jia Ruey Tsai, Jui Hsiang Tang, Jeng Fong ChiouThierry Burnouf, Yin Ju Chen, Peng Yuan Wang, Long Sheng Lu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Correlation between drug sensitivity profiles of circulating tumour cell-derived organoids and clinical treatment response in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences