Compassionate Treatment of Brainstem Tumors with Boron Neutron Capture Therapy: A Case Series

Yi Wei Chen*, Yi Yen Lee, Chun Fu Lin, Ting Yu Huang, Shih Hung Ke, Pei Fan Mu, Po Shen Pan, Jen Kun Chen, Tien Li Lan, Ping Chuan Hsu, Muh Lii Liang, Hsin Hung Chen, Feng Chi Chang, Chih Chun Wu, Shih Chieh Lin, Jia Cheng Lee, Shih Kuan Chen, Hong Ming Liu, Jinn Jer Peir, Hui Yu TsaiKo Han Lin, Nan Jing Peng, Kuan Hsuan Chen, Yuan Hung Wu, Yu Mei Kang, Wan Chin Yang, Shueh Chun Liou, Wei Hsuan Huang, Hiroki Tanaka, Tai Tong Wong, Yee Chao, Fong In Chou

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Compassionate Treatment of Brainstem Tumors with Boron Neutron Capture Therapy: A Case Series」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds