Comparison of the O-RADS and ADNEX models regarding malignancy rate and validity in evaluating adnexal lesions

Guan Yeu Chen, Teh Fu Hsu, I. San Chan, Chia Hao Liu, Wei Ting Chao, Ying Chu Shih, Ling Yu Jiang, Yen Hou Chang, Peng Hui Wang, Yi Jen Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Comparison of the O-RADS and ADNEX models regarding malignancy rate and validity in evaluating adnexal lesions」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences