Comparison of Renal Responses between Continuous Mycophenolate Mofetil and Conversion from Mycophenolate Mofetil to Enteric-Coated Mycophenolate Sodium in Lupus Nephritis

Yu Wan Liao, Wei Ting Hung, Yi Ming Chen, Chiann Yi Hsu, Ching Heng Lin, Tsu Yi Hsieh, Hsin Hua Chen, Chia Wei Hsieh, Ching Tsai Lin, Kuo Lung Lai, Kuo Tung Tang, Chih Wei Tseng, Yi Hsing Chen, Wen Nan Huang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Comparison of Renal Responses between Continuous Mycophenolate Mofetil and Conversion from Mycophenolate Mofetil to Enteric-Coated Mycophenolate Sodium in Lupus Nephritis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences