Comparison of OSCE performance between 6- and 7-year medical school curricula in Taiwan

Jr Wei Wu, Hao Min Cheng, Shiau Shian Huang, Jen Feng Liang, Chia Chang Huang, Ling Yu Yang, Boaz Shulruf, Ying Ying Yang*, Chen Huan Chen, Ming Chih Hou, Wayne Huey Herng Sheu

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Comparison of OSCE performance between 6- and 7-year medical school curricula in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Social Sciences