Comparing Strategies for Critical Congenital Heart Disease Newborn Screening

Pei Chen Tsao, Szu Hui Chiang, Yu Shih Shiau, Hsing Yi Chen, Hsueh Lan Lin, Hui Chen Ho, Ming Ren Chen, Jia Kan Chang, Jou Kou Wang, Shuenn Nan Chiu, Mei Jy Jeng, Kwang Jen Hsiao

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Comparing Strategies for Critical Congenital Heart Disease Newborn Screening」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine and Dentistry

Keyphrases