Comparing Late-line Treatment Sequence of Regorafenib and Reduced-intensity FOLFOXIRI for Refractory Metastatic Colorectal Cancer

Cheng Chun Tai, Wei Shone Chen, Jeng Kai Jiang, Shung Haur Yang, Huann Sheng Wang, Shih Ching Chang, Yuan Tzu Lan, Chun Chi Lin, Hung Hsin Lin, Sheng Chieh Huang, Hou Hsuan Cheng, Yee Chao, Hao Wei Teng*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Comparing Late-line Treatment Sequence of Regorafenib and Reduced-intensity FOLFOXIRI for Refractory Metastatic Colorectal Cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences