Community-Based Multiple Screening Model: Design, Implementation, and Analysis of 42,387 Participants Taiwan Community-Based Integrated Screening Group

Tony Hsiu Hsi Chen*, Yueh Hsia Chiu, Dih Ling Luh, Ming Fang Yen, Hui Min Wu, Li Sheng Chen, Tao Hsin Tung, Chih Chung Huang, Chang Chuan Chan, Ming Neng Shiu, Yen Po Yeh, Horng Huei Liou, Chao Sheng Liao, Hsin Chih Lai, Chun Pin Chiang, Hui Ling Peng, Chuen Den Tseng, Ming Shyen Yen, Wei Chih Hsu, Chih Hung Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

140 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Community-Based Multiple Screening Model: Design, Implementation, and Analysis of 42,387 Participants Taiwan Community-Based Integrated Screening Group」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences