Clinicopathological analysis of colorectal carcinoid tumors and patient outcomes

Hung Hsin Lin, Jen Kou Lin, Jeng Kai Jiang, Chun Chi Lin, Yuan Tzu Lan, Shung Haur Yang, Huann Sheng Wang, Wei Shone Chen, Tzu Chen Lin, Wen Yih Liang, Shih Ching Chang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Clinicopathological analysis of colorectal carcinoid tumors and patient outcomes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences