Clinical significance of structural remodeling concerning substrate characteristics and outcomes in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy

Chin Yu Lin, Fa Po Chung, Yenn Jiang Lin*, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Ta Chuan Tuan, Tze Fan Chao, Jo Nan Liao, Ting Yung Chang, Ling Kuo, Cheng I. Wu, Chih Min Liu, Shin Huei Liu, Jin Long Huang, Yu Cheng Hsieh, Shih Ann Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Clinical significance of structural remodeling concerning substrate characteristics and outcomes in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences