Clinical practice guidelines for esophageal ambulatory reflux monitoring in Chinese adults

Yinglian Xiao, Justin C.Y. Wu, Ching Liang Lu, Ping Huei Tseng, Lin Lin, Xiaohua Hou, Yanqing Li, Duowu Zou, Bin Lv, Xuelian Xiang, Ning Dai, Xiucai Fang, Minhu Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Review article同行評審

指紋

深入研究「Clinical practice guidelines for esophageal ambulatory reflux monitoring in Chinese adults」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences