Clinical outcome of local treatment and radical resection for pT1 rectal cancer

Summer Sheue Tsuey Pai, Hung Hsin Lin*, Hou Hsuan Cheng, Sheng Chieh Huang, Chun Chi Lin, Yuan Tzu Lan, Huann Sheng Wang, Shung Haur Yang, Jeng Kai Jiang, Wei-Shone Chen, Jen Kou Lin, Shih-Ching Chang

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Clinical outcome of local treatment and radical resection for pT1 rectal cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences