Classifying Temporomandibular Disorder with Artificial Intelligent Architecture Using Magnetic Resonance Imaging

Zih Kai Kao, Neng Tai Chiu, Hung Ta Hondar Wu, Wan Chen Chang, Ding-Han Wang, Yen Ying Kung, Pei Chi Tu, Wen Liang Lo, Yu-Te Wu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Classifying Temporomandibular Disorder with Artificial Intelligent Architecture Using Magnetic Resonance Imaging」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science