Cholesterol Levels Are Associated with 30-day Mortality from Ischemic Stroke in Dialysis Patients

I. Kuan Wang, Chung Hsiang Liu, Tzung Hai Yen, Jiann Shing Jeng, Shih Pin Hsu, Chih Hung Chen, Li Ming Lien, Ruey Tay Lin, An Chih Chen, Huey Juan Lin, Hsin Yi Chi, Ta Chang Lai, Yu Sun, Siu Pak Lee, Sheng Feng Sung, Po Lin Chen, Jiunn Tay Lee, Tsuey Ru Chiang, Shinn Kuang Lin, Chih Hsin MuoHenry Ma, Chi Pang Wen, Fung Chang Sung*, Chung Y. Hsu, Chon Haw Tsai, Wei Shih Huang, Chung Ta Lu, Tzung Chang Tsai, Chun Hung Tseng, Kang Hsu Lin, Woei Cherng Shyn, Yu Wan Yang, Yen Liang Liu, Der Yang Cho, Chun Chung Chen, Sung Chun Tang, Li Kai Tsai, Shin Joe Yeh, Han Jung Chen, Cheng Sen Chang, Hung Chang Kuo, Lian Hui Lee, Huan Wen Tsui, Jung Chi Tsou, Yan Tang Wang, Yi Cheng Tai, Kun Chang Tsai, Yen Wen Chen, Kan Lu, Po Chao Liliang, Yu Tun Tsai, Cheng Loong Liang, Kuo Wei Wang, Hao Kuang Wang, Jui Sheng Chen, Po Yuan Chen, Cien Leong Chye, Wei Jie Tzeng, Pei Hua Wu, Pi Shan Sung, Han Chieh Hsieh, Hui Chen Su, Hou Chang Chiu, Wei Hung Chen, Chyi Huey Bai, Tzu Hsuan Huang, Chi Ieong Lau, Ya Ying Wu, Hsu Ling Yeh, Anna Chang, Ching Huang Lin, Cheng Chang Yen, Gim Thean Khor, A. Ching Chao, Hsiu Fen Lin, Poyin Huang, Der Shin Ke, Chia Yu Chang, Poh Shiow Yeh, Kao Chang Lin, Tain Junn Cheng, Chih Ho Chou, Chun Ming Yang, Hsiu Chu Shen, Shih Jei Tsai, Tsong Ming Lu, Sheng Ling Kung, Mei Ju Lee, Hsi Hsien Chou, Chou Hsiung Pan, Po Chi Chan, Min Hsien Hsu, Wei Lun Chang, Zhi Zang Huang, Hai Ming Shoung, Yi Chen Lo, Fu Hwa Wang, Jiu Haw Yin, Chung Jen Wang, Kai Chen Wang, Li Mei Chen, Jong Chyou Denq, Chien Jung Lu, Chieh Cheng Huang, Hoi Fong Chan, Ming Hui Sun, Li Ying Ke, Yu Shan Lee, Cheung Ter Ong, Chi Shun Wu, Yung Chu Hsu, Yu Hsiang Su, Ling Chien Hung, Jiann Chyun Lin, Yaw Don Hsu, Giia Sheun Peng, Chang Hung Hsu, Chun Chieh Lin, Che Hung Yen, Chun An Cheng, Yueh Feng Sung, Yuan Liang Chen, Ming Tung Lien, Chia Chen Liu, Fu Chi Yang, Yi Chung Wu, An Chen Tso, Yu Hua Lai, Chun I. Chiang, Chia Kuang Tsai, Meng Ta Liu, Ying Che Lin, Yu Chuan Hsu, Mei Ching Lee, Pai Hao Huang, Sian King Lie, Pin Wen Liao, Jen Tse Chen, Mu Chien Sun, Tien Pao Lai, Wei Liang Chen, Yen Chun Chen, Ta Cheng Chen, Wen Fu Wang, Kwo Whei Lee, Chien Hsu Lai, Siao Ya Shih, Chieh Sen Chuang, Yen Yu Chen, Chien Min Chen, Yu Chin Su, Cheng Lun Hsiao, Fu Yi Yang, Chih Yang Liu, Han Lin Chiang, I. sheng Lin, Chung Hsien Chien, Yang Chuang Chang, Ping Kun Chen, Pai Yi Chiu, Yu Jen Hsiao, Chen Wen Fang, Kuo Ying Lee, Yun Yu Lin, Chen Hua Li, Hui Fen Tsai, Chuan Fa Hsieh, Chih Dong Yang, Shiumn Jen Liaw, How Chin Liao, Ling Li Wu, Liang Po Hsieh, Yong Hui Lee, Chung Wen Chen, Chih Shan Hsu, Ye Jian Jhih, Hao Yu Zhuang, Yan Hong Pan, Shin An Shih, Chin I. Chen, Jia Ying Sung, Hsing Yu Weng, Hao Wen Teng, Jing Er Lee, Chih Shan Huang, Shu Ping Chao, Rey Yue Yuan, Jau Jiuan Sheu, Jia Ming Yu, Chun Sum Ho, Ting Chun Lin, Shih Chieh Yu, Jiunn Rong Chen, Song Yen Tsai, Cheng Yu Wei, Chao Nan Yang, Chao Hsien Hung, Ian Shih, Hung Pin Tseng, Chun Liang Lin, Hung Chih Lin, Pi Tzu Chen, Chaur Jong Hu, Nai Fang Chi, Lung Chan, Chang Ming Chern, Chun Jen Lin, Shuu Jiun Wang, Li Chi Hsu, Wen Jang Wong, I. Hui Lee, Der Jen Yen, Ching Piao Tsai, Shang Yeong Kwan, Bing Wen Soong, Shih Pin Chen, Kwong Kum Liao, Kung Ping Lin, Chien Chen, Din E. Shan, Jong Ling Fuh, Pei Ning Wang, Yi Chung Lee, Yu Hsiang Yu, Hui Chi Huang, Jui Yao Tsai, Ming Hsiu Wu, Shi Cheng Chen, Szu Yi Chiang, Chiung Yao Wang, Ming Chin Hsu, Po Yen Yeh, Ko Yi Wang, Tsang Shan Chen, Ping Keung Yip, Vinchi Wang, Chung Fen Tsai, Yi Chien Liu, Shao Yuan Chen, Zi Hao Zhao, Zhi Peng Wei, Shey Lin Wu, Ching Kuan Liu, Ryh Huei Lin, Ching Hua Chu, Sui Hing Yan, Sheng Huang Hsiao, Bak Sau Yip, Pei Chun Tsai, Ping Chen Chou, Tsam Ming Kuo, Yi Pin Chiu, Yi Sheng Liao, Ming Jun Tsai, Hsin Yi Kao

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

摘要

Background We investigated the impact of serum cholesterol levels on 30-day mortality after ischemic stroke in dialysis patients. Methods From the Taiwan Stroke Registry data, we identified 46,770 ischemic stroke cases, including 1101 dialysis patients and 45,669 nondialysis patients from 2006 to 2013. Results Overall, the 30-day mortality was 1.46-fold greater in the dialysis group than in the nondialysis group (1.75 versus 1.20 per 1000 person-days). The mortality rates were 1.64, .62, 2.82, and 2.23 per 1000 person-days in dialysis patients with serum total cholesterol levels of <120 mg/dL, 120-159 mg/dL, 160-199 mg/dL, and ≥200 mg/dL, respectively. Compared to dialysis patients with serum total cholesterol levels of 120-159 mg/dL, the corresponding adjusted hazard ratios of mortality were 4.20 (95% confidence interval [CI] = 1.01-17.4), 8.06 (95% CI = 2.02-32.2), and 6.89 (95% CI = 1.59-29.8) for those with cholesterol levels of <120 mg/dL, 160-199 mg/dL, and ≥200 mg/dL, respectively. Conclusions Dialysis patients with serum total cholesterol levels of ≥160 mg/dL or <120 mg/dL on admission are at an elevated hazard of 30-day mortality after ischemic stroke.

原文English
頁(從 - 到)1349-1356
頁數8
期刊Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases
26
發行號6
DOIs
出版狀態Published - 6月 2017

指紋

深入研究「Cholesterol Levels Are Associated with 30-day Mortality from Ischemic Stroke in Dialysis Patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

引用此