Characterization of Ferroelectric Characteristics for Hafnium Zirconium Oxide Capacitors with Refractory Electrodes

Yan Kui Liang, Jing Wei Lin, Yi Shuo Huang, Wei Cheng Lin, Bo Feng Young, Yu Chuan Shih, Chun Chieh Lu*, Sai Hooi Yeong, Yu Ming Lin, Po Tsun Liu, Edward Yi Chang, Chun Hsiung Lin

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Characterization of Ferroelectric Characteristics for Hafnium Zirconium Oxide Capacitors with Refractory Electrodes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Material Science