Characterization of Collapsin Response Mediator Protein 2 in Colorectal Cancer Progression in Subjects with Diabetic Comorbidity

Yih-Hsin Chang, Hui Ju Yang, Huan Wen Chen, Chiao Wan Hsiao, Yi Chen Hsieh, Yu Wei Chan, Shu Wen Chang, Wei-Lun Hwang, Wei Shone Chen, Hou Hsuan Cheng, Teh Ying Chou, Fu Pang Chang, Hsiang Ling Ho, Fang Yeh Chu, Yu-Li Lo, Chun Jung Chen, Hui Fang Tsai, Ming Yuh Shiau*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Characterization of Collapsin Response Mediator Protein 2 in Colorectal Cancer Progression in Subjects with Diabetic Comorbidity」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences