Characteristic oscillatory brain networks for predicting patients with chronic migraine

Fu Jung Hsiao*, Wei Ta Chen, Yu Te Wu, Li-Ling Pan, Yen Feng Wang, Shih Pin Chen, Kuan Lin Lai, Gianluca Coppola, Shuu Jiun Wang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Characteristic oscillatory brain networks for predicting patients with chronic migraine」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences