Central thalamic deep-brain stimulation alters striatal-thalamic connectivity in cognitive neural behavior

Hui Ching Lin, Han Chi Pan, Sheng Huang Lin, Yu Chun Lo, Elise Ting Hsin Shen, Lun De Liao, Pei Han Liao, Yi Wei Chien, Kuei Da Liao, Fu Shan Jaw, Kai Wen Chu, Hsin Yi Lai*, You Yin Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Central thalamic deep-brain stimulation alters striatal-thalamic connectivity in cognitive neural behavior」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences