Carcinoembryonic antigen (CEA) level, CEA ratio, and treatment outcome of rectal cancer patients receiving pre-operative chemoradiation and surgery

Kai Lin Yang, Shung Haur Yang, Wen Yih Liang, Ying Ju Kuo, Jen Kou Lin, Tzu Chen Lin, Wei Shone Chen, Jeng Kae Jiang, Huann Sheng Wang, Shih Ching Chang, Lee Shing Chu, Ling Wei Wang*

*此作品的通信作者

研究成果同行評審

59 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Carcinoembryonic antigen (CEA) level, CEA ratio, and treatment outcome of rectal cancer patients receiving pre-operative chemoradiation and surgery」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences