Camera-based cosmetic platform to measure microcirculation and skin condition of faces

Kai Yu Shao*, Shi Han Luo, Wei Chun Chiu, Sheng-Chieh Huang, Yung Pin Lee, Hui Min Wang, Mark C. Hou, Shih Chun Chao, Cheng Lung Tseng, Wei Ta Hsiao, Chung Hung Hong, Wei Yu Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Paper同行評審

指紋

深入研究「Camera-based cosmetic platform to measure microcirculation and skin condition of faces」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases