BRAF mutation is a prognostic biomarker for colorectal liver metastasectomy

Hao Wei Teng, Yu Chung Huang, Jen Kou Lin, Wei Shone Chen, Tzu Chen Lin, Jeng Kai Jiang, Chueh Chuan Yen, Anna Fen Yau Li, Hsei Wei Wang, Shih Ching Chang, Yuan Tzu Lan, Chun Chi Lin, Huann Sheng Wang, Shung Haur Yang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

77 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「BRAF mutation is a prognostic biomarker for colorectal liver metastasectomy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences