Boride-derived oxygen-evolution catalysts

Ning Wang, Aoni Xu, Pengfei Ou, Sung Fu Hung, Adnan Ozden, Ying Rui Lu, Jehad Abed, Ziyun Wang, Yu Yan, Meng Jia Sun, Yujian Xia, Mei Han, Jingrui Han, Kaili Yao, Feng Yi Wu, Pei Hsuan Chen, Alberto Vomiero, Ali Seifitokaldani, Xuhui Sun, David SintonYongchang Liu*, Edward H. Sargent, Hongyan Liang

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

53 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Boride-derived oxygen-evolution catalysts」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds