Biomimetic surface nanostructure on GaN/In 0.25Ga 0.75N solar cells for broad angular enhancement

Hsun Wen Wang, Min An Tsai, Chia Cheng Tu, Shiuan-Huei Lin, Hao-Chung Kuo*, Peichen Yu, Jinn Kong Sheu

*此作品的通信作者

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋

深入研究「Biomimetic surface nanostructure on GaN/In 0.25Ga 0.75N solar cells for broad angular enhancement」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science