Bio-inspired self-agitator for convective heat transfer enhancement

Zheng Li, Xianchen Xu, Kuojiang Li, Yangyang Chen, Zhaoqing Ke, Sheng Wang, Hsiu Hung Chen, Guoliang Huang, Chung-Lung Chen*, Chien Hua Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Bio-inspired self-agitator for convective heat transfer enhancement」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy