Bidirectional association between inflammatory bowel disease and depression among patients and their unaffected siblings

Bing Zhang*, Ho Hui Eileen Wang, Ya Mei Bai, Shih Jen Tsai, Tung Ping Su, Tzeng-Ji Chen, Yen Po Wang, Mu Hong Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Bidirectional association between inflammatory bowel disease and depression among patients and their unaffected siblings」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences