BEOL-Compatible multiple metal-ferroelectric-metal (m-MFM) FETs designed for low voltage (2.5 V), high density, and excellent reliability

Meng Hui Yan, Ming Hung Wu, Hsin Hui Huang, Yu Hao Chen, Yueh Hua Chu, Tian-Li Wu, Po Chun Yeh, Chih Yao Wang, Yu De Lin, Jian Wei Su, Pei Jer Tzeng, Shyh Shyuan Sheu, Wei Chung Lo, Chih I. Wu, Tuo-Hung Hou*

*此作品的通信作者

研究成果: Conference contribution同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「BEOL-Compatible multiple metal-ferroelectric-metal (m-MFM) FETs designed for low voltage (2.5 V), high density, and excellent reliability」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Material Science

Engineering