Bacterial pneumonia and subsequent dementia risk: A nationwide cohort study

Che Sheng Chu, Chih Sung Liang, Shih Jen Tsai, Ya Mei Bai, Tung Ping Su, Tzeng-Ji Chen, Mu Hong Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Bacterial pneumonia and subsequent dementia risk: A nationwide cohort study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences