Autoimmune disease comorbidities in patients with atopic dermatitis: A nationwide case-control study in Taiwan

Lung Chi Wu, Chian Yaw Hwang, Pei I. Chung, Tuan Chun Hua, Yen Da Chen, Szu Yin Chu, Din Dar Lee, Yun Ting Chang, Wen Jen Wang, Han Nan Liu, Chih Chiang Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

47 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Autoimmune disease comorbidities in patients with atopic dermatitis: A nationwide case-control study in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences