Author Correction: Large-scale generation of functional mRNA-encapsulating exosomes via cellular nanoporation (Nature Biomedical Engineering, (2020), 4, 1, (69-83), 10.1038/s41551-019-0485-1)

Zhaogang Yang, Junfeng Shi, Jing Xie, Yifan Wang, Jingyao Sun, Tongzheng Liu, Yarong Zhao, Xiuting Zhao, Xinmei Wang, Yifan Ma, Veysi Malkoc, Chiling Chiang, Weiye Deng, Yuanxin Chen, Yuan Fu, Kwang J. Kwak, Yamin Fan, Chen Kang, Changcheng Yin, June RheePaul Bertani, Jose Otero, Wu Lu, Kyuson Yun, Andrew S. Lee, Wen Jiang, Lesheng Teng, Betty Y.S. Kim, L. James Lee*

*此作品的通信作者

研究成果: Comment/debate

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Author Correction: Large-scale generation of functional mRNA-encapsulating exosomes via cellular nanoporation (Nature Biomedical Engineering, (2020), 4, 1, (69-83), 10.1038/s41551-019-0485-1)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science