Augmented Normalizing Flow for Point Cloud Geometry Coding

Siao Yu Li, Ji Jin Chiu, Jui Chiu Chiang, Wen Hsiao Peng, Wen Nung Lie

研究成果: Conference contribution同行評審

指紋

深入研究「Augmented Normalizing Flow for Point Cloud Geometry Coding」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science