Au@Cu2O core@shell nanocrystals as sustainable catalysts for efficient hydrogen production from ammonia borane

Mei Jing Fang, Yu Chang Lin, Jen Yu Jan, Ting Hsuan Lai, Ping Yen Hsieh, Ming Yu Kuo, Yi Hsuan Chiu, Chun Wen Tsao, Yi An Chen, Yu Ting Wang, Yi Jia Hong, Jhen Yang Wu, Yew Chung Sermon Wu, Yan Gu Lin, Tso Fu Mark Chang, Chun Yi Chen, Masato Sone, Sue Min Chang, Chung Liang Chang, Yung Jung Hsu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Au@Cu2O core@shell nanocrystals as sustainable catalysts for efficient hydrogen production from ammonia borane」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds