Atomically dispersed Ni(i) as the active site for electrochemical CO2 reduction

Hong Bin Yang, Sung Fu Hung, Song Liu, Kaidi Yuan, Shu Miao, Liping Zhang, Xiang Huang, Hsin Yi Wang, Weizheng Cai, Rong Chen, Jiajian Gao, Xiaofeng Yang, Wei Chen, Yanqiang Huang*, Hao Ming Chen, Chang Ming Li, Tao Zhang, Bin Liu

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

1186 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Atomically dispersed Ni(i) as the active site for electrochemical CO2 reduction」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science