Atomic metal–non-metal catalytic pair drives efficient hydrogen oxidation catalysis in fuel cells

Qilun Wang, Huawei Wang, Hao Cao, Ching Wei Tung, Wei Liu, Sung Fu Hung, Weijue Wang, Chun Zhu, Zihou Zhang, Weizheng Cai, Yaqi Cheng, Hua Bing Tao*, Hao Ming Chen, Yang Gang Wang*, Yujing Li*, Hong Bin Yang*, Yanqiang Huang, Jun Li, Bin Liu*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

26 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Atomic metal–non-metal catalytic pair drives efficient hydrogen oxidation catalysis in fuel cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Material Science

Chemistry

Chemical Engineering