Association between Alzheimer's disease genes and trajectories of cognitive function decline in Han Chinese in Taiwan

Tsung Jen Hsieh, Wei Ju Lee, Yi Chu Liao, Chih Cheng Hsu, Yao Hwei Fang, Tzu Yu Chen, Yung Shuan Lin, I. Shou Chang, Shuu Jiun Wang, Chao A. Hsiung, Jong Ling Fuh*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Association between Alzheimer's disease genes and trajectories of cognitive function decline in Han Chinese in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences