Assessment of the value of carcinoembryonic antigen reduction ratio as a prognosis factor in rectal cancer

Chih Sheng Huang, Jen Kou Lin, Ling Wei Wang, Wen Yih Liang, Chun Chi Lin, Yuan Tzu Lan, Huann Sheng Wang, Shung Haur Yang, Jeng Kai Jiang, Wei Shone Chen, Tzu Chen Lin, Shih Ching Chang*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Assessment of the value of carcinoembryonic antigen reduction ratio as a prognosis factor in rectal cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences