Assessing the therapeutic potential of Graptopetalum paraguayense on Alzheimer’s disease using patient iPSC-derived neurons

Pei Chun Wu, Ming Ji Fann, Tu Thanh Tran, Shu Cian Chen, Tania Devina, Irene Han Juo Cheng, Cheng Chang Lien, Lung Sen Kao, Shuu Jiun Wang, Jong Ling Fuh, Tsai Teng Tzeng, Chi Ying Huang, Young Ji Shiao, Yu Hui Wong*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Assessing the therapeutic potential of Graptopetalum paraguayense on Alzheimer’s disease using patient iPSC-derived neurons」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences