Assessing the cognitive status of Drosophila by the value-based feeding decision

Chih Chieh Yu, Ferng Chang Chang, Yong Huei Hong, Jian Chiuan Li, Po Lin Chen, Chun Hong Chen, Tzai Wen Chiu, Tsai Te Lu, Yun Ming Wang, Chih Fei Kao*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Assessing the cognitive status of Drosophila by the value-based feeding decision」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences