ASO Visual Abstract: Prevalence of Tumor Genomic Alterations in Homologous Recombination Repair Genes Among Taiwanese Breast Cancers

Chi Cheng Huang, Yi Fang Tsai, Chun Yu Liu, Pei Ju Lien, Yen Shu Lin, Ta Chung Chao, Chin Jung Feng, Yen Jen Chen, Jiun I. Lai, Nam Nhut Phan, Chih Yi Hsu, Jen Hwey Chiu, Ling Ming Tseng

研究成果: Article同行評審

原文English
頁(從 - 到)618-619
頁數2
期刊Annals of Surgical Oncology
29
DOIs
出版狀態Published - 1 12月 2022

引用此