Aryl hydrocarbon receptor mediates both proinflammatory and anti-inflammatory effects in lipopolysaccharide-activated microglia

Yi Hsuan Lee, Chun Hua Lin, Pei Chien Hsu, Yu Yo Sun, Yu Jie Huang, Jiun Horng Zhuo, Chen Yu Wang, Yu Ling Gan, Chia Chi Hung, Chia Yi Kuan, Feng Shiun Shie*

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

74 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Aryl hydrocarbon receptor mediates both proinflammatory and anti-inflammatory effects in lipopolysaccharide-activated microglia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences