Application of Ensite™ LiveView function for identification of scar-related ventricular tachycardia isthmus

Pei Heng Kao, Fa Po Chung*, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Ta Chuan Tuan, Tze Fan Chao, Jo Nan Liao, Chin Yu Lin, Ting Yung Chang, Ling Kuo, Cheng I. Wu, Chih Min Liu, Shin Huei Liu, Wen Han Cheng, Linda Lin, An Khanh Nu Ton, Chu Yu Hsu, Chheng ChhayShih Ann Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Application of Ensite™ LiveView function for identification of scar-related ventricular tachycardia isthmus」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences