Application of dynamic display technology to identify gaps after pulmonary vein isolation in catheter ablation of atrial fibrillation

Wei Tso Chen, Li Wei Lo*, Wen Chin Tsai, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Yu Feng Hu, Fa Po Chung, Jo Nan Liao, Ta Chuan Tuan, Tze Fan Chao, Chin Yu Lin, Ting Yung Chang, Ling Kuo, Chih Min Liu, Shin Huei Liu, Wen Han Cheng, Linda Lin, An Nu Khanh Ton, Chu Yu Hsu, Chhay ChhengAhmed Elimam, Hui Sheng Wang, Ming Ren Kuo, Pei Heng Kao, Shih Ann Chen

*此作品的通信作者

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Application of dynamic display technology to identify gaps after pulmonary vein isolation in catheter ablation of atrial fibrillation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences