An ultra-high-density 256-channel/25mm2 neural sensing microsystem using TSV-embedded neural probes

Yu Chieh Huang, Po-Tsang Huang, Shang Lin Wu, Yu Chen Hu, Yan Huei You, Ming Chen, Yan Yu Huang, Hsiao Chun Chang, Yen Han Lin, Jeng-Ren Duann, Tzai-Wen Chiu, Wei Hwang, Kuan-Neng Chen, Ching-Te Chuang, Jin-Chern Chiou

研究成果: Conference contribution同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「An ultra-high-density 256-channel/25mm2 neural sensing microsystem using TSV-embedded neural probes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science